Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  24.03.2021 09:31:02
Дата здійснення дії: 28.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРОНІВСЬКИЙ РАЙАГРОБУД"
Код за ЄДРПОУ:  03584591
Текст повідомлення: 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протоколом Наглядової ради

ПрАТ «Миронівський райагробуд»

№ 1 від16.03.2021

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Збори)

Приватного акціонерного товариства «Миронівський райагробуд» (КОД ЄДРПОУ03584591)

08842, Київська обл., Миронівський р-н, с. Владиславка, вул. Центральна, 394А

(далі – Товариство)

ЗБОРИ ТОВАРИСТВА ПРОВОДЯТЬСЯ:

ДАТА:

28 квітня 2021 року

ЧАС:

11-00

МІСЦЕ:

08842, Київська обл., Миронівський р-н, с. Владиславка, вул. Центральна, 394А, кім. 1.

РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ:

ПОЧАТОК:

10-00

ЗАКІНЧЕННЯ:

10-45

дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах:

22 квітня 2021року, станом на 24 годину

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання робочих органів Зборів Товариства (Голови Зборів, Секретаря Зборів, Лічильної комісії Зборів).

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати діяльності за 2020 рік.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2020 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства про результати діяльності за 2020 рік.

5. Затвердження Річного звіту Товариства за 2020 рік.

6. Розподіл прибутку і  збитків Товариства за 2020рік.

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО — ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2020 рік. (тис.грн.)

Найменування показника 

Звітний період 

Попередній період

Усього активів  

364

336

Основні засоби  

86

91

Довгострокові фінансові інвестиції  

0

0

Запаси 

157

148

Сумарна дебіторська заборгованість  

102

88

Грошові кошти та їх еквіваленти 

20

9

Нерозподілений прибуток 

-915

-1004

Власний капітал 

-10

-99

Статутний капітал 

817

817

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

374

435

Чистий прибуток (збиток) 

89

16

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

16337

16337

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

5

5

 

 

перелік питаньразом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання робочих органів Зборів Товариства (Голови Зборів, Секретаря Зборів, Лічильної комісії Зборів).

Проект рішення: Обрати Головою Зборів Товариства Мілевського Олександра Ігоровича. Обрати Секретарем Зборів Товариства Діхтяря Василя Васильовича. Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Голова Лічильної комісії – Павленко Лариса Дмитрівна, Член Лічильної комісії – Товстоноженко Олена Іванівна.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати діяльності за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства про результати діяльності за 2020 рік

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2020рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2020 рік

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства про результати діяльності за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства про результати діяльності за 2020 рік

5. Затвердження Річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити Річний звіт Товариства за 2020 рік.

6. Розподіл прибутку і  збитків Товариства за 2020 рік.

 

адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

03584591@smida.gov.ua

порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами):

СТРОК:

з 17 березня 2021 року по 27 квітня 2021року включно

МІСЦЕ:

Київська обл., Миронівський р-н, с. Владиславка, вул. Центральна, 394А, кім. 1.

ПрАТ «Миронівський райагробуд»

ЧАС:

з 10:00 до 17:00 у робочі дні

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА:

Директор  Діхтяр В.В.

ПРАВА, НАДАНІ АКЦІОНЕРАМ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ СТАТЕЙ 36 ТА 38 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА»

1. Акціонери мають право, зокрема, до дня проведення Зборів ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: Київська обл., Миронівський р-н, с. Владиславка, вул. Центральна, 394А, кім. 1, а в день проведення Зборів в місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – Директор  Діхтяр В.В.

2. Акціонери до дати проведення Зборів мають право подавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів, на які Товариство зобов’язане надати письмові відповіді до початку Зборів у встановленому Товариством порядку.

3. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

4. Акціонер має право оскаржити до суду рішення про відмову у включення його пропозиції до проекту порядку денного Зборів Товариства.

ПОРЯДОК УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ НА ЗБОРАХ ЗА ДОВІРЕНІСТЮ

1. Представником акціонера на Зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади

2. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

3. Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

5. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства.

6. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

7. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію акціонерів для участі у Зборах, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Зборах особисто.

8. У разі, якщо для участі в Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

   

 

   Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

 

   Директор ПрАТ «Миронівський райагробуд»  Діхтяр В.В.