Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 24.12.2010
Дата публікації 29.12.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите Акціонерне Товариство "Миронівський Райагробуд"
Юридична адреса* 08800, м. Миронівка, вул. Черкаська, 1
Керівник* Самоходський Григорій Іванович - Директор. Тел: 0457451456
E-mail* 03584591@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відкрите акціонерне товариство “Миронівський райагробуд” повідомляє про проведення чергових зборів акціонерів, які відбудуться 17 лютого 2011 року об 11-00 за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Артема 13 офіс 36.
Реєстрація проводиться з 09–30 до 09–50 17.02.2011 року за місцем проведення зборів.
Порядок денний:
1. Звіти: директора, наглядової ради, ревізійної комісії про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2010р. Затвердження річної фінансової звітності та порядку розподілу прибутку.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Звітний 11 міс. 2010 р. Попередній 12 міс. 2009 р.
Усього активів 2064 2281
Основні засоби 921 1117
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 296 305
Сумарна дебіторська заборгованість 535 539
Грошові кошти та їх еквіваленти 17 37
Нерозподілений прибуток 962 1259
Власний капітал 1867 2164
Статутний капітал 817 817
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 198 116
Чистий прибуток (збиток) (297) (415)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16337 16337
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 39 42

Примітка! Уточнені показники за грудень місяць будуть надані акціонерам на зборах.

2. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Визначення способу персонального повідомлення власників іменних цінних паперів про прийняте рішення про дематеріалізацію.
3. Обрання депозитарію і зберігача та затвердження умов договору з ними.
4. Визначення дати припинення ведення реєстру. Прийняття рішення про розірвання
договору з реєстратором товариства.
5. Затвердження протоколу рішення про дематеріалізацію.
6. Перевибори членів виконавчого і контролюючих органів.
7. Про приведення діяльності товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (визначення типу товариства та зміну найменування).
8. Затвердження статуту товариства у новій редакції та зміна юридичної адреси товариства.
9. Затвердження положень про наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію.

Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, можливо за місцезнаходженням товариства: 08800, Київська обл., м.Миронівка, вул.Черкаська, 1 в робочі дні у головного бухгалтера товариства щоденно з 9.00 до 16.00.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 17.02.2011року.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 24.12.2010р. у "Відомості ДКЦПФР" № 242.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Самоходський Григорій Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.12.2010
(дата)