Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 22.03.2013
Дата публікації 28.03.2013 09:09:50
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Миронівський Райагробуд"
Юридична адреса* 08842,Київська обл., Миронівський р-н, с.Владиславка, вул. Леніна, 394 А
Керівник* Орлюк Олег Григорович - Директор. Тел: 0457451456
E-mail* 03584591@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних Зборів
Приватного акціонерного товариства «Миронівський райагробуд» (КОД ЄДРПОУ 03584591)
08842, Київська обл., Миронівський р-н, с. Владиславка, вул. Ленiна, 394А
(далі – Товариство)
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА ПРОВОДЯТЬСЯ:
ДАТА: 25 квітня 2013 року
ЧАС: 11-00
МІСЦЕ: 08842, Київська обл., Миронівський р-н, с. Владиславка, вул. Ленiна, 394А, кім. 1.
РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ:
ПОЧАТОК: 10-00
ЗАКІНЧЕННЯ: 10-45
ДАТА СКЛАДЕННЯ ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:
19 квітня 2013 року, станом на 24 годину
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:
1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів.
2. Про обрання Лічильної комісії.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової (спостережної) ради про результати діяльності за 2012 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
7. Про припинення Приватного акціонерного товариства «Миронівський райагробуд» шляхом перетворення (реорганізації) у Товариство з обмеженою відповідальністю «Миронівський райагробуд», з передачею усіх прав та обов’язків правонаступнику.
8. Про порядок і умови здійснення перетворення Товариства.
9. Про призначення Ліквідатора Товариства.
10. Про звільнення Директора Товариства у зв'язку із припиненням Товариства шляхом перетворення та призначенням Ліквідатора Товариства.
11. Про затвердження порядку скасування реєстрації випуску акцій і анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.
12. Про затвердження плану перетворення Товариства.
13. Про порядок і строк заявлення вимог кредиторами Товариства в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.
14. Про порядок, строк та ціну викупу акцій у акціонерів, дії Товариства щодо викуплених акцій.
15. Про порядок, строк та умови обміну акцій Товариства на частки у статутному капіталі товариства - правонаступника.
16. Про надання повноважень на реалізацію рішень прийнятих зборами акціонерів.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО — ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2012 рік. (тис.грн.)
Найменування показника звітний період попередній період
Усього активів 1130 1249
Основні засоби 501 716
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 400 235
Сумарна дебіторська заборгованість 229 298
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 0
Нерозподілений прибуток -14 236
Власний капітал 891 1141
Статутний капітал 817 817
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 239 108
Чистий прибуток (збиток) -250 -343
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16337 16337
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 19

ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З МАТЕРІАЛАМИ:
СТРОК: з 22 березня 2013 року до 25 квітня 2013 року включно
МІСЦЕ: Київська обл., Миронівський р-н, с. Владиславка, вул. Ленiна, 394А, кім. 1.
ПрАТ «Миронівський райагробуд»
ЧАС: з 10:00 до 17:00 у робочі дні
ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА: Директор Орлюк О.Г.

Повідомлення було опубліковано в офіційному друкованому виданні Бюлетень "Цінні папери України" № 54 від 22.03.2013р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Орлюк Олег Григорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.03.2013
(дата)