Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду
Дата здійснення дії: 25.04.2013
Дата публікації 26.04.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Миронівський Райагробуд"
Юридична адреса* 08842,Київська обл., Миронівський р-н, с.Владиславка, вул. Леніна, 394 А
Керівник* Орлюк Олег Григорович - Директор. Тел: 0457451456
E-mail* 03584591@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКИЙ РАЙАГРОБУД»
1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1.1 Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариства «Миронівський Райгробуд»
1.2 Організаційно-правова форма: акціонерне товариство;
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03584591;
1.4 Місцезнаходження емітента: 08842, Київська обл., Миронівський р-н, с. Владиславка, вул. Леніна, 394А;
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (04574) 5 13 59;
1.6 Електронна поштова адреса: 03584591@emitent.net.ua;
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 03584591@smida.gov.ua
1.8 Вид особливої інформації відповідно до вимог ІІ розділу 2 глави: відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду.
2. ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ
Дата прийняття рішення: 25.04.2013 р.
Суб’єкт, який прийняв рішення про припинення емітента: Чергові загальні збори акціонерів.
Способи припинення: перетворення.
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акціонерів 25 квітня 2013 року прийнято рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Миронівський Райагробуд» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Миронівський Райагробуд». Причинами перетворення є зменшення адміністративних витрат, покращення оперативності управління та більшого захисту майнових прав учасників. Способом припинення є перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.
Результати голосування:
"За" припинення – 10 722,00 (десять тисяч сімсот двадцять два) голоси, або 100,00 відсотків голосів осіб, присутніх на зборах.
"Проти" – 0 голосів, або 0 відсотків голосів осіб, присутніх на зборах.
Правонаступником Приватного акціонерного товариства «Миронівський Райагробуд» є Товариство з обмеженою відповідальністю «Миронівський Райагробуд» до якого переходять всі майнові права, грошові кошти, зобов'язання та інші права та обов'язки.
Розмір статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Миронівський Райагробуд» - правонаступника Приватного акціонерного товариства «Миронівський Райагробуд» дорівнює розміру статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Миронівський Райагробуд» на момент прийняття рішення щодо припинення Товариства шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Миронівський Райагробуд» і становить 817 000,00 грн. (вісімсот сімнадцять тисяч гривень 00 копійок).
Порядок та умови обміну акцій Приватного акціонерного товариства «Миронівський райагробуд» на частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Миронівський райагробуд»: Одна акція приватного акціонерного товариства дорівнює одній частці в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю. Обмін акцій на частки (конвертація) проводиться в два етапи: протягом першого етапу з 25.04.2013р. по 25.06.2013р. акціонери подають заяви (в довільній формі) на ім`я ліквідатора за адресою: 08842, Україна, Київська обл., Миронівський р-н, с. Владиславка, вул. Леніна, 394А, про намір обміну акцій приватного акціонерного товариства на частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю. На підставі заяви та в зазначений термін акціонеру виписується письмове зобов’язання . У разі неподачі акціонером приватного акціонерного товариства заяви такому акціонеру в будь-якому разі в зазначений термін виписується письмове зобов’язання. На другому етапі до проведення установчих зборів товариства з обмеженою відповідальністю відбувається обмін письмових зобов’язань на частки в статутному капіталі. Термін зазначеного обміну не обмежений.
3. ПІДПИС
3.1. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Ліквідатор Приватного акціонерного товариства «Миронівський Райагробуд» Орлюк Олег Григорович
Ліквідатор Приватного акціонерного товариства «Миронівський Райагробуд» _______________ Орлюк О.Г

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Орлюк Олег Григорович