Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 27.03.2014
Дата публікації 04.04.2014 12:00:32
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Миронівський Райагробуд"
Юридична адреса* 08842,Київська обл., Миронівський р-н, с.Владиславка, вул. Леніна, 394 А
Керівник* Діхтяр Василь Васильович - Директор. Тел: 0457451456
E-mail* 03584591@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних Зборів
Приватного акціонерного товариства «Миронівський райагробуд» (КОД ЄДРПОУ 03584591)
08842, Київська обл., Миронівський р-н, с. Владиславка, вул. Ленiна, 394А
(далі – Товариство)
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА ПРОВОДЯТЬСЯ:
ДАТА: 30 квітня 2014 року
ЧАС: 11-00
МІСЦЕ: 08842, Київська обл., Миронівський р-н, с. Владиславка, вул. Ленiна, 394А, кім. 1.
РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ:
ПОЧАТОК: 10-00
ЗАКІНЧЕННЯ: 10-45
ДАТА СКЛАДЕННЯ ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:
24 квітня 2014 року, станом на 24 годину
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:
1. Про обрання Головуючого та Секретаря Зборів.
2. Про обрання Лічильної комісії.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати діяльності за 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства про результати діяльності за 2013 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО — ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2013 рік. (тис.грн.)
Найменування показника звітний період попередній період
Усього активів 1000 1130
Основні засоби 432 501
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 324 400
Сумарна дебіторська заборгованість 243 229
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 3
Нерозподілений прибуток 233 -14
Власний капітал 672 891
Статутний капітал 817 817
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 328 239
Чистий прибуток (збиток) -219 -250
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16337 16337
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 9

ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З МАТЕРІАЛАМИ:
СТРОК: з 26 березня 2014 року до 30 квітня 2014 року включно
МІСЦЕ: Київська обл., Миронівський р-н, с. Владиславка, вул. Ленiна, 394А, кім. 1.
ПрАТ «Миронівський райагробуд»
ЧАС: з 10:00 до 17:00 у робочі дні
ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА: Директор Діхтяр В.В.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів було розміщено в офіційному друкованому виданні "Бюлетень "Цінні папери України" № 57 (3854) від 27.03.2014р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Діхтяр Василь Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 04.04.2014
(дата)