Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 22.04.2016
Дата публікації 16.03.2016 13:10:42
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Миронівський Райагробуд"
Юридична адреса* 08842,Київська обл., Миронівський р-н, с.Владиславка, вул. Леніна, 394 А
Керівник* Діхтяр Василь Васильович - Директор. Тел: 0457451456
E-mail* 03584591@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних Загальних Зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Миронівський райагробуд» (КОД ЄДРПОУ 03584591)

08842, Київська обл., Миронівський р-н, с. Владиславка, вул. Ленiна, 394А

(далі – Товариство)

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА ПРОВОДЯТЬСЯ:

ДАТА:

22 квітня 2016 року

ЧАС:

11-00

МІСЦЕ:

08842, Київська обл., Миронівський р-н, с. Владиславка, вул. Ленiна, 394А, кім. 1.

РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ:

ПОЧАТОК:

10-00

ЗАКІНЧЕННЯ:

10-45

дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

18 квітня 2016 року, станом на 24 годину

перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Про обрання Головуючого та Секретаря Зборів.

2. Про обрання Лічильної комісії.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати діяльності за 2015 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2015 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства про результати діяльності за 2015 рік.

6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

7. Про розподіл прибутку і  збитків Товариства за 2015 рік.

8. Про припинення повноважень членів наглядової ради.

9. Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО — ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2015 рік. (тис.грн.)

Найменування показника 

звітний період 

попередній період 

Усього активів  

787

792

Основні засоби  

198

223

Довгострокові фінансові інвестиції  

0

0

Запаси 

164

152

Сумарна дебіторська заборгованість  

226

240

Грошові кошти та їх еквіваленти 

2

1

Нерозподілений прибуток 

-402

-354

Власний капітал 

503

551

Статутний капітал 

817

817

Довгострокові зобов'язання 

0

0

Поточні зобов'язання 

302

241

Чистий прибуток (збиток) 

-48

-121

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

16337

16337

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

6

5

 

 

порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами:

СТРОК:

з 09 березня 2016 року до 22 квітня 2016 року включно

МІСЦЕ:

Київська обл., Миронівський р-н, с. Владиславка, вул. Ленiна, 394А, кім. 1.

ПрАТ «Миронівський райагробуд»

ЧАС:

з 10:00 до 17:00 у робочі дні

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА:

Директор  Діхтяр В.В.

     

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Діхтяр Василь Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.03.2016
(дата)