Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 28.04.2017
Дата публікації 27.03.2017 13:54:42
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Миронівський Райагробуд"
Юридична адреса* 08842,Київська обл., Миронівський р-н, с.Владиславка, вул. Леніна, 394 А
Керівник* Діхтяр Василь Васильович - Директор. Тел: 0457451456
E-mail* 03584591@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протоколом Наглядової ради

ПрАТ «Миронівський райагробуд»

№ 1 від 14.03.2017

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних Загальних Зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Миронівський райагробуд» (КОД ЄДРПОУ 03584591)

08842, Київська обл., Миронівський р-н, с. Владиславка, вул. Ленiна, 394А

(далі – Товариство)

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА ПРОВОДЯТЬСЯ:

ДАТА:

28 квітня 2017 року

ЧАС:

11-00

МІСЦЕ:

08842, Київська обл., Миронівський р-н, с. Владиславка, вул. Ленiна, 394А, кім. 1.

РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ:

ПОЧАТОК:

10-00

ЗАКІНЧЕННЯ:

10-45

дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

24 квітня 2017 року, станом на 24 годину

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання Головуючого та Секретаря Зборів.

2. Про обрання Лічильної комісії.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати діяльності за 2016 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства про результати діяльності за 2016 рік та затвердження висновку Ревізора Товариства.

6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

7. Про розподіл прибутку і  збитків Товариства за 2016 рік.

8. Про обрання Ревізора Товариства.

9. Про зміну місцезнаходження Товариства.

10. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

11. Про затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.

12. Про наділення Повноваженнями.

перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Про обрання Головуючого та Секретаря Зборів.

Проект рішення: Обрати Головуючим Зборів Мілевського Олександра Ігоровича, обрати Секретарем Зборів Діхтяра Василя Васильовича.

 1. Про обрання Лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Павленко Лариса Дмитрівна, Член лічильної комісії - Товстоноженко Олена Іванівна.

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати діяльності за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства про результати діяльності за 2016 рік.

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2016 рік.

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства про результати діяльності за 2016 рік та затвердження висновку Ревізора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства про результати діяльності за 2016 рік та затвердити висновок Ревізора Товариства щодо достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

 1. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

 1. Про розподіл прибутку і  збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: У зв’язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році та за наявністю збитків, розподілу прибутку Товариства не проводити.

 1. Про обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: (кумулятивне голосування).

 1. Про зміну місцезнаходження Товариства.

Проект рішення: Змінити місцезнаходження Товариства з 08842, Київська обл., Миронівський р-н, с. Владиславка, вул. Ленiна, 394А на 08842, Київська обл., Миронівський р-н, с. Владиславка, вул. Центральна, 394А.

 1. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статуту Товариства у новій редакції.

 1. Про затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити наступні внутрішні положення Товариства у новій редакції:

 • Положення про Загальні збори акціонерів Товариства;
 • Положення про Директора Товариства;
 • Положення про Наглядову раду Товариства;
 • Положення про Ревізора Товариства.
 1. Про наділення Повноваженнями.

Проект рішення: Уповноважити Директора Товариства Діхтяра Василя Васильовича підписати нову редакцію Статуту Товариства та вчинити усі необхідні дії, пов'язані з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства з правом передоручення наданих повноважень третім особам.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО — ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2016 рік. (тис.грн.)

Найменування показника 

звітний період 

попередній період 

Усього активів  

337

787

Основні засоби  

167

198

Довгострокові фінансові інвестиції  

0

0

Запаси 

145

164

Сумарна дебіторська заборгованість  

23

226

Грошові кошти та їх еквіваленти 

2

2

Нерозподілений прибуток 

-824

-402

Власний капітал 

81

503

Статутний капітал 

817

817

Довгострокові зобов'язання 

0

0

Поточні зобов'язання 

256

302

Чистий прибуток (збиток) 

-423

-48

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

16337

16337

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

6

6

 

 

адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

03584591@smida.gov.ua

порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами:

СТРОК:

з 14 березня 2017 року до 28 квітня 2017 року включно

МІСЦЕ:

Київська обл., Миронівський р-н, с. Владиславка, вул. Ленiна, 394А, кім. 1.

ПрАТ «Миронівський райагробуд»

ЧАС:

з 10:00 до 17:00 у робочі дні

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА:

Директор  Діхтяр В.В.

     

 

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Діхтяр Василь Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.03.2017
(дата)