Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Дiхтяр Василь Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 26.04.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Миронiвський Райагробуд"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 08842 Київська обл., Миронiвський р-н, с. Владиславка вул. Ленiна, 394А
4. Код за ЄДРПОУ 03584591
5. Міжміський код та телефон, факс (04574) 5 13 59 (04574) 5 13 59
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у № 77 Бюлетень. Цiннi папери України 27.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 03584591@smida.gov.ua в мережі Інтернет 26.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.04.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Мiлевська Олена Петрiвна
0
Зміст інформації:
Згiдно протоколу № 1 Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Миронiвський райагробуд" вiд 22.04.2016р. припинено повноваження Члена Наглядової Ради - Мiлевської Олени Петрiвни , володiє часткою у статутному капiталi емiтента: 0,006%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: немає; посадова особа перебувала на цiй посадi - 3 роки. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
22.04.2016 припинено повноваження Голова Наглядової Ради Мiлевський Олександр Iгорович СК 871868
Миронiвським РВГУ МВС України в Київськiй обл.
64.712
Зміст інформації:
Згiдно протоколу № 1 Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Миронiвський райагробуд" вiд 22.04.2016р. припинено повноваження Голови Наглядової Ради - Мiлевського Олександра Iгоровича , володiє часткою у статутному капiталi емiтента: 64,7120%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: немає; посадова особа перебувала на цiй посадi - 3 роки. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
22.04.2016 припинено повноваження Член Наглядової Ради Мiлевська Марiя Остапiвна СК 871868
Миронiвським РВГУ МВС України в Київськiй обл.
0.006
Зміст інформації:
Згiдно протоколу № 1 Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Миронiвський райагробуд" вiд 22.04.2016р. припинено повноваження Члена Наглядової Ради - Мiлевської Марiї Остапiвни , володiє часткою у статутному капiталi емiтента: 0,006%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: немає; посадова особа перебувала на цiй посадi - 3 роки. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
25.04.2016 призначено Голова Наглядової Ради Мiлевський Олександр Iгорович
64.712
Зміст інформації:
Згiдно протоколу Протоколу № 2 засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Миронiвський райагробуд»
вiд 25.04.2016р., призначено на посаду Голови Наглядової Ради - Мiлевського Олександра Iгоровича, володiє часткою у статутному капiталi емiтента: 64,7120 %; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: немає; строк, на який призначено особу: на три роки; iншi посади. якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: вiдсутня. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття
25.04.2016 призначено Член Наглядової ради Мiлевська Марiя Остапiвна
0.006
Зміст інформації:
Згiдно протоколу Протоколу № 2 засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Миронiвський райагробуд»
вiд 25.04.2016р., призначено на посаду Члена Наглядової Ради - Мiлевської Марiї Остапiвни, володiє часткою у статутному капiталi емiтента: 0,006 %; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: немає; строк, на який призначено особу: на три роки; iншi посади. якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: лаборант Миронiвської державної лабораторiї ветмедицини. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття
25.04.2016 призначено Член Наглядової Ради Мiлевська Олена Петрiвна
0.006
Зміст інформації:
Згiдно протоколу Протоколу № 2 засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Миронiвський райагробуд»
вiд 25.04.2016р., призначено на посаду Члена Наглядової Ради - Мiлевської Олени Петрiвни, володiє часткою у статутному капiталi емiтента: 0,006 %; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: немає; строк, на який призначено особу: на три роки; iншi посади. якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Директор ТОВ "Газове пiдприємство". Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття