Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Дiхтяр Василь Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 03.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Миронiвський Райагробуд"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 08842 Київська обл., Миронiвський р-н, с. Владиславка вул. Ленiна, 394А
4. Код за ЄДРПОУ 03584591
5. Міжміський код та телефон, факс (04574) 5 13 59 (04574) 5 13 59
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 82 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 03.05.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 03584591@smida.gov.ua в мережі Інтернет 03.05.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.04.2017 обрано Ревiзор Сластiон Олена Олексiївна СТ 114700
20.02.2009 Миронiвським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
0.006
Зміст інформації:
Згiдно Протоколу № 1 Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Миронiвський райагробуд" вiд 28 квiтня 2017 року, у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень Ревiзора Товариства обрано на новий строк згiдно Статуту та Положення про Ревiзора Товарситва - Ревiзора Сластiон Олену Олексiївну, паспорт серiя СТ 114700, виданий Миронiвським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.20.02.2009 року, володiє часткою у статутному капiталi емiтента: 0.006%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: немає; строк, на який призначено особу: на п'ять рокiв; iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: - бухгалтер ТОВ "Дорожник".